Algemene voorwaarden G.E.R.T.

Privacy en dossier

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving.  Gezin en relatie therapeuten geldt een beroepsgeheim.

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen.
Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u en/of andere betrokkenen die deelnemen aan de therapie. . Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Er wordt zoveel mogelijk, indien u daar toestemming voor geeft, samengewerkt met de huisarts, indien aanwezig de verwijzer en/of andere betrokkenen. Het kan voorkomen dat ik als gezins en relatie therapeut uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreek met collegae buiten de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

In het kader van de declaraties van vergoede zorg en monitoring van de doelgroep tot 18 jaar, zijn hulpverleners verplicht om, indien er met gemeenten samengewerkt wordt, gegevens aan te leveren. Er worden producten gedeclareerd ( kort, middel en intensief)in de vorm van productcodes, waaruit geen diagnose/ stoornissen af te leiden zijn.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  G.E.R.T.; individuele, relatie en gezinstherapie.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met G.E.R.T. het leiden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door G.E.R.T.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen G.E.R.T. en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge en of schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annulering

 1. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd zullen de volledige kosten voor een sessie in rekening worden gebracht.
 2. Indien de therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden,familieomstandigheden) niet in staat is een eerder gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. G.E.R.T. is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals bijv. reiskosten.

Artikel 5: Betaling

 1. G.E.R.T. heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 6: Incasso

 1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het G.E.R.T. vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7: Opschorting

 1. G.E.R.T. heeft altijd het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een therapeutische sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 8: Auteursrecht

 1. Van het materiaal dat G.E.R.T. verstrekt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van G.E.R.T. mag niets uit de uitgave(n)worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van G.E.R.T.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. G.E.R.T. verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. G.E.R.T. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van therapeutische ondersteuning. De opdrachtgever, de persoon die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijke voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.
 3. Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door G.E.R.T.  bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt  G.E.R.T. aansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 4. Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende therapeutische sessie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2.500 euro.

Artikel 10: Klachtenprocedure

 1. Bij ontevredenheid over een therapeutische sessie, of advies, meldt de opdrachtgever deze klacht schriftelijk aan G.E.R.T. via
  G.E.R.T.
  Venedien 25 B
  1441 AK Purmerend
  06-39454703
  info@gertinpurmerend.nl
  KvK: 65352807
  IBAN: NL82 RABO 0157443353

  Binnen 5 werkdagen neemt G.E.R.T. contact met de opdrachtgever op om de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. Waar nodig ontvangt de opdrachtgever de beschrijving van de oplossing binnen 2 weken schriftelijk per brief of mail.